Apr 07,2012

W trakcie części paneli dyskusyjnych XX Forum Ekonomicznego, które odbyło się w dniach 8-10 września 2010 w Krynicy-Zdroju, pojawiały się zagadnienia relacji wschodnich. Temat Partnerstwa Wschodniego (PW) bezpośrednio poruszony został podczas dyskusji: „Partnerstwo Wschodnie: efektywny mechanizm czy zachowawczy model wsparcia” oraz „Wschód versus Południe w Unii Europejskiej. Który wymiar przeważy?”.

Możliwość zabrania głosu w dyskusji miał przedstawiciel objętego PW państwa, które nie było reprezentowane podczas panelu dyskusyjnego „Partnerstwo Wschodnie: efektywny mechanizm czy zachowawczy model wsparcia” – Andrei Rusakovich, prezes zarządu Stowarzyszenia Centrum Badawcze Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Rusakovich wyraził wdzięczność dla Polski za zrozumienie dla obszaru postradzieckiego. Podczas Forum niejednokrotnie wyrażano opinię, że Białoruś jest zainteresowana raczej współdziałaniem z Rosją niż UE. Rusakovich określił relacje UE z Białorusią jako najbardziej skomplikowane spośród państw objętych PW, pokazując zarazem szerszy, nie tak jednokierunkowy charakter relacji zewnętrznych Białorusi. Jeszcze w 2004 r. kraj ten za ważny kierunek swojej polityki uznał, obok kształtowania relacji z Rosją, także stosunki z UE. Przełomowy był rok 2008, w którym doszło do odmrożenia stosunków na linii Bruksela– Mińsk. Partnerstwo Wschodnie spotkało się z entuzjastyczną reakcją Białorusi. Nowa sytuacja przyniosła jednak także kwestie problemowe, takie jak negatywny początkowo, a później złagodzony stosunek Rosji do unijnej inicjatywy, rozwój bazy prawnej, współudział UE w kształtowaniu relacji Białorusi z organizacjami międzynarodowymi, wizy dla obywateli Białorusi. Unia jest ważnym partnerem Białorusi w obszarze handlu, inwestycji, pomocy technicznej, stosunków kulturowych. Rusakovich, wbrew opiniom uczestników panelu „Partnerstwo Wschodnie: efektywny mechanizm czy zachowawczy model wsparcia”, do kwestii problemowych nie zaliczył aspektów bezpieczeństwa. Celem Białorusi nie jest wstąpienie do UE, choć nie wyklucza się tego w perspektywie długoterminowej. PW jest dlatego kraju ważnym stymulatorem transformacji gospodarczej, a w przyszłości być może także i politycznej.

Opisane w niniejszej relacji panele dyskusyjne były istotnymi wydarzeniami, które dały możliwość publicznego wyrażenia opinii przez przedstawicieli państw zaangażowanych w Partnerstwo Wschodnie. Przedstawione stanowiska mogą stać się przyczynkiem do dalszej refleksji i dyskusji nad kształtowaniem inicjatywy PW i relacji oraz działań w jej ramach, zwłaszcza że stosunki ze Wschodem należą do priorytetów polskiej Prezydencji. Nie można jednak zapominać, że stosunki te obejmują nie tylko uczestników Partnerstwa Wschodniego, lecz także Rosję. Podczas panelu dyskusyjnego poświęconego priorytetom Prezydencji Węgier i Polski podkreślono, że UE potrzebuje także nowych relacji z Rosją, podkreślenia, że tak jak Rosja jest nieodzownym partnerem Unii, tak i Unia Europejska to niezbędnym partner Rosji.

http://www.psz.pl/blogi/33986-O-Partnerstwie-Wschodnim-podczas-Forum-Ekonomicznego